Общи условия

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавача и Потребителите (клиентите), които ползват електронния магазин refobia.com за покупка на стоки. С всяко използване на сайта, включително натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта refobia.com cе счита, че Потребителят е запознат, приема и е съгласен с описаните по-долу Общи условия и дава изричното си съгласие за сключване на договори от разстояние за покупка на стоки. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

Общите условия могат да бъдат променени едностранно от продавача НО АНАЛОГ ЕООД на сайта refobia.com по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всеки Потребител като за всеки един случай на промяна на Общите Условия, НО АНАЛОГ ЕООД ще информира за това потребителите на refobia.com чрез публикуването на промените на сайта refobia.com.

ДЕФИНИЦИИ

„ПРОДАВАЧ” е дружеството НО АНАЛОГ ЕООД, регистрирано с ЕИК 204961678 в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с адрес София, р-н Красно село, ж.к. Лагера, бл. 41, вх. Б, ет. 5, ап. 5.3, тел: +359 894 488 446, email: info@refobia.com, което оперира интернет сайта refobia.com, съставляващ виртуална платформа за продажба на стоки. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет сайтът refobia.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

„СТОКА / ПРОДУКТ“ е всеки артикул, наличен на интернет сайта refobia.com, предмет на договора от разстояние за покупка на стоки.

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен от Потребителя адрес.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” (наричан за краткост и Договора) е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

„КУРИЕР” е търговец (доставчик), който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата.

1. УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

1.1. Следните лица могат да бъдат Потребители: дееспособни физически лица, на възраст най-малко 18 години, или юридически лица, надлежно регистрирани и съществуващи, съгласно приложимото законодателство.

1.2. Лицата, желаещи да направят поръчка, трябва да попълнят формата за поръчка, съдържаща: име и фамилия, пълен и точен адрес за контакт и доставка, електронна поща и телефон за контакт за физически лица и наименование, идентификационен номер, пълен и точен адрес за контакт и доставка, електронна поща и телефон за контакт за юридически лица. С попълването на посочените по-горе лични данни и даването на изрично съгласие от Потребителя чрез съответните форми за даване на съгласие, налични на уебсайта refobia.com (когато даването на изрично съгласие е необходимо) Потребителят дава изричното си съгласие за събиране, обработване, съхранение и прехвърляне на тези лични данни от Продавача в съответствие с действащото законодателство. На уебстраницата на Продавача е налична и Политика за поверителност на личните данни, с която всеки ползвател на уебсайта refobia.com има възможност да се запознае.

1.3. В момента, в който попълването на формата за поръчка е завършено, лицето, желаещо да направи Поръчка, в качеството си на Потребител, и Продавачът сключват договор, чийто предмет е предоставяне на стоки от електронния магазин, от Продавача на Потребителя, при условията, изложени в настоящите Общи условия. При всяка следваща покупка от страна на Потребителя, заявена чрез попълване на формата за поръчка, се прилагат настоящите Общи условия.

1.4. Продавачът допуска използването на електронния магазин от Потребителя при условие, че данните, посочени в точка 1.2. са валидни и действителни.

1.5. В резултат на извършена от Потребителя поръчка чрез попълване на формата за поръчка, Продавачът създава профил на Потребителя с потребителско име, отговарящо на електронната поща, попълнена във формата за поръчка.

1.6. Профилът на Потребителя съдържа данните, посочени във формата за поръчка. В случай, че в бъдеще част от данните се променят, Потребителят трябва незабавно да ги актуализира при съответното попълване на формата за поръчка, налична в сайта refobia.com. Потребителят няма право да изтрива данните, посочени в т. 1.2. и да дава неверни или непълни данни докато използва услугите на Продавача чрез електронния магазин. За всеки профил трябва да бъде посочена електронна поща.

1.7. Потребителят може да притежава повече от един профил, но те не могат да се използват за извършване на дейности, които нарушават настоящите Общи Условия.

2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

2.1. Разглеждането на електронния магазин refobia.com е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

2.2. За да се пазарува от електронния магазин refobia.com, е необходима поръчка (регистрация не е задължителна), която е напълно безплатна. След успешно направена поръчка, чрез новосъздадения профил, регистрираният Потребител получава възможността да се ползва от всички услуги на магазина.

2.3. В електронния магазин refobia.com на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

2.4. Всички посочени на сайта цени са обявени са в български лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци, когато закупената стока ще бъде доставена на територията на Република България. Цените на стоките не включват в себе си таксите по т.6.5 по-долу, както и разходите за доставка съгласно т.4.3 от настоящите Общи Условия, които са за сметка на Потребителя.

3. ПОРЪЧКА НА СТОКИ

3.1. За да се направи поръчка до електронния магазин, Потребителят следва да попълни необходимите данни за поръчка в сайта на Продавача.

3.2. За данни на доставката на стоката се използват данните, предоставени от Потребителя при направената от него поръчка. С изпращането на поръчката Потребителят разрешава на Продавача да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

3.3. При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се посочва, номерът на поръчката, датата, на която е направена поръчката, поръчаната стока, както и нейната цена.

3.4. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, Продавачът уведомява Потребителя чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.

3.5. Поръчки в електронния магазин refobia.com се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, но се обработват в рамките на 48 часа след получаването, само в официалните работни дни за Република България.

3.6. Поръчки, направени чрез профил на Потребител, който съдържа неточни и/или непълни съгласно настоящите Общи условия данни на Потребителя, се анулират. При възможност Продавачът изпраща имейл до Потребителя, съдържащ уведомление за неточните/непълните данни.

3.7. Преди стоките да бъдат предадени на Куриер, Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказ, в 14 дневен срок от извършването на поръчката. Ако стоката е вече предадена на куриер, тогава се прилагат правилата в раздел 7 от настоящите Общи Условия.

3.8. Отказ на поръчка може да се направи по електронен път чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл адрес – електронна поща: info@refobia.com или чрез друго недвусмислено заявление, при условие, че поръчаната стока не е предадена на куриер за изпращане до Потребителя към момента на отказа. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, двете си имена и имейл адреса (електронната поща), които е предоставил при извършването на поръчката, както и цената на поръчката.

4. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ

4.1. Доставка се прави само на успешно приети поръчки.

4.2. Продавачът има право да откаже да изпълни направената от Потребителя поръчка, за което следва да уведоми Потребителя. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата с изключение на задълженията съгласно т.7.3 по-долу в случай, че продуктът вече е бил платен от Потребителя.

4.3. Срокът, цената и условията за доставка на стоките се определят от Куриера съгласно условията и тарифите на Куриера.

4.4. Разходите по доставката на поръчаните стоки не е включена в посочената в електронния магазин цена. Цената на доставката се определя в зависимост от мястото на нейното доставяне, съгласно тарифите на използваната от Продавача куриерска фирма.

4.5. С поръчката Потребителят се счита, че е предоставил изричното си съгласие за заплащане на общата стойност на поръчката, в това число на разходите за доставка съгласно условията и тарифите на Куриера.

4.6. Изпращането на поръчаните стоки се извършва от понеделник до петък без дните на официални и национални празници, чествани в Република България.

4.7. Доставката се извършва до посочения от Потребителя във формата за поръчка адрес или до най-близкия клон на Speedy.

4.8. Всяка пратка е застрахована, като застраховката е за сметка на Купувача и е включена в цената за доставка.

4.9. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка. В този случай разходите за доставка на стоката и нейното връщане чрез куриер са за сметка на Потребителя.

5. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Продуктите ще бъде прехвърлена с предаването им на Потребителя, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на Потребителя на транспортния документ, предоставен от Куриера.

6. ПЛАЩАНЕ

6.1. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши съгласно начините, описани в т.6.1.1 по-долу.

Възможните начини на плащане на поръчката са както следва:

6.1.1. С „пощенски паричен превод” – плащане в брой на куриера при доставка на територията на Република България.

6.2. Цената на всяка стока може да се променя динамично. За всяка поръчана стока Потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката.

6.3. Разходите по доставката на поръчаните стоки е включена в посочената в електронния магазин цена.

6.4. Разходите, свързани с дължими мита, данъци и други такси във връзка с поръчаните стоки, които ще се доставят извън територията на Република България, се заплащат от Потребителя съгласно приложимото законодателство на държавата, на територията на която стоката се доставя. Те в никакъв случай не се дължат от Продавача.

6.5. Фактури / Стокови разписки се издават единствено на името на Потребителя, който е направил поръчката.

7. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ. ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА.

7.1. Потребителят има право на отказ от договора в рамките на 14 (четиринайсет) дни от получаване на стоката като за целта може да изпрати имейл на info@refobia.com като опише точно номер на поръчката, имейла и телефона, които е посочил при закупуване на продукта.

7.2. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид, запазена опаковка, запазен етикет и наличен касов бон от пощенския паричен превод като разходите за връщане на стоките са за сметка на Потребителя.

7.3. При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока в срок до 14 /четиринайсет/ дни след връщането на стоката и спрямо избрания метод на плащане при покупката - наложен платеж или кредитна/дебитна карта. Суми не се възстановяват, докато Продавачът не получи върнатата от Потребителя стока.

7.4 Потребителят дава съгласието си възстановяването на сумите да бъде извършено по банков път по посочена от него негова банкова сметка, като това възстановяване няма да бъде свързано с разходи за Потребителя с изключение на евентуални разходи съгласно т.6.5 по-горе. Разходите, свързани с възстановяването на сумата са за сметка на Продавача. Разходите за Куриера, свързани с връщането на стоката, са за сметка на Потребителя.

7.5. Правото на отказ от договора в случаите, когато стоката е получена от Потребителя, не може да се упражни за запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

7.6. При несъответствие на получената стока с поръчаната стока Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Продавача да приведе стоката в съответствие с поръчката. При предявяване на рекламация Потребителят задължително прилага и документи, на които се основава претенцията (касова бележка и др.). Несъответствието в уговореното между страните може да се изразява в:

производствени дефекти на стоката;

констатирани липси на части от стоката;

изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;

7.7. Рекламацията по т.7.6 се предявява до две седмици от доставката на стоката. Рекламацията по т.7.6 може да се предяви пред НО АНАЛОГ ЕООД на посочения имейл адрес info@refobia.com, като едновременно с това Потребителят трябва да изпрати стоката за замяна в двуседмичен срок.

7.8. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Продавачът може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените – или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат няколко артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

7.9. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект се осъществява при следните условия:

Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана).

Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.

Запазена оригинална опаковка, етикет и касов бон.

7.10. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на Продавача.

8. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

8.1. Цялата информация, публикувана в сайта refobia.com е собственост на НО АНАЛОГ ЕООД, в т.ч., но не само всички изображения, снимки, графики, текст , илюстрации, дизайн, презентации и описания на артикули. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на електронния магазин, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона.

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи Продавачът на стоката.

9.2. Продавачът не поема каквато и да било отговорност, в случай че изпратените стоки не бъдат доставени, бъдат забавени и/или повредени по време на доставката им от Куриера.

9.3. Продавачът не поема каквато и да било отговорност, в случай че Потребител бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на НО АНАЛОГ ЕООД.

9.4 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Потребителя или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

9.5. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена до стойността на поръчаната и платена стока.

9.6. Потребителят се задължава да информира НО АНАЛОГ ЕООД при наличието на опити съгласно т.9.3, използвайки наличните форми за контакт.

10. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ.

10.1. Със сключването на Договор за продажба Продавачът получава правото да обработва предоставените от Потребителя при извършването на поръчката лични данни, с цел изпълнение на сключения Договор за продажба, доколкото на интернет страницата на Продавача не се съдържа друго изрично искане за даване на съгласие от Потребителя във връзка с обработване на личните му данни.

10.2. Дейността на Продавача е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), където съответната информация във връзка със защита на личните данни е налична в сайта на Продавача НО АНАЛОГ ЕООД.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с НО АНАЛОГ ЕООД, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация. Връзка може да се осъществи на посочените имейл адреси в сайта и през контактната форма в секция „Контакти“.

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

1. Наименование на Доставчика: НО АНАЛОГ ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село ж.к. Лагера, бл. 41, вх. Б, ет. 5, ап. 5.3

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, р-н Красно село ж.к. Лагера, бл. 41, вх. Б, ет. 5, ап. 5.3

4. Данни за кореспонденция: гр. София, р-н Красно село ж.к. Лагера, бл. 41, вх. Б, ет. 5, ап. 5.3

5. Email: info@refobia.com, тел: 359 894 488 446

6. Вписване в публични регистри: ЕИК 204961678

7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност №BG 204961678